Skilmálar

Stýrið býður þig velkomin/n!

Notendaskilmálar þessir eru mikilvægir og kveða þeir á um reglur sem gilda um samband þitt og Stýrið og hafa þannig áhrif á lagaleg réttindi þín og skyldur. Við biðjum þig því vinsamlegast, áður en þú nýtir þjónustu Stýrið, að lesa vandlega yfir skilmála þessa.

 

NOTENDASKILMÁLAR

Stýrið (hér eftir „Stýrið“, „við“ eða „okkar“) býður upp á þjónustu sem gerir notendum kleift að fylgjast með skipum.

Með því að stofna reikning, hefja fría reynsluáskrift og/eða gerast áskrifandi að tiltekinni áskriftarleið hjá Stýrið, með því að kaupa og/eða nota gjafabréf, með því að hala niður, fá aðgang að og/eða nota Stýrið smáforritið eða heimasíðu Stýrið, með því að nota viðbótarþjónustu eða vöru frá Stýrið, eða með öðrum hætti fá aðgang að eða nota efnið, eða einhverja eiginleika eða virkni þjónustu Stýrið, eftir því sem við á, ert þú að gera bindandi samning við Stýrið og samþykkir að fara eftir þessum notendaskilmálum. Jafnframt viðurkennir þú og samþykkir að Stýrið vinni persónuupplýsingar um þig í samræmi við persónuverndarstefnu Stýrið.

Notendaskilmálar þessir eru bindandi fyrir neytanda á hverjum tíma og gangar framar fyrri samþykktum skilmálum og skilyrðum er neytandi kann að hafa samþykkt. Það er forsenda þess að þú, neytandi, fáir aðgang að þjónustu Stýrið að skilmálar þessir séu samþykktir. Með því að ganga að þessum skilmálum samþykkir þú og viðurkennir að Stýrið megi segja upp samningnum ellegar loka hvenær sem er aðgangi þínum að þjónustunni tímabundið ef þú uppfyllir ekki einhver ákvæði þessara skilmála. Samþykkir þú ekki skilmálana (eins og þeir eru skilgreindir hér að neðan) er þér óheimilt að nota þjónustuna, fá aðgang að og/eða nýta þér efni Stýrið.

Notendaskilmálar þessir, persónuverndarstefna Stýrið og hvers kyns viðbótarskilmálar og viðbótar skilyrði Stýrið eru hér eftir í sameiningu nefnd „skilmálarnir“.

Gildandi útgáfu af skilmálunum má ávallt finna og nálgast á heimasíðu Pardus.

Skilyrði fyrir notkun þjónustu Stýrið

Til þess að undirgangast skilmálana og gerast áskrifandi að þjónustu Stýrið verður þú að:

  • hafa heimild og lagalegan rétt til að undirgangast samning þennan samkvæmt lögum þess lands þar sem þjónustan er gerð þér aðgengileg; og
  • samþykkja að vera bundinn af skilmálunum.

Þá verður þú jafnframt að veita Stýrið réttar upplýsingar um þig þegar þú stofnar reikning hjá Stýrið auk þess sem þú verður að veita réttar tengiliðaupplýsingar og velja gildan greiðslumáta. Það er skilyrði fyrir aðgengi að og notkun þjónustunnar að slíkar upplýsingar séu veittar og að skilmálarnir séu samþykktir.

Áskrift að þjónustu Stýrið

Stýrið áskilur sér rétt til þess að bjóða upp á þjónustu sína með mismunandi áskriftarleiðum, t.d. en þó ekki takmarkað við: kynningarleiðir, leiðir sem veittar eru af (eða tengdar eru) þriðju aðilum, leiðir sem grundvallast á fjölda samtímis streyma sem í boði eru, eða leiðir sem grundvallast á takmörkunum á því efni sem veitt er.

Stýrið áskilur sér rétt til þess að bæta við nýjum áskriftarleiðum, fjarlægja núverandi leiðir eða breyta hvers kyns eiginleikum eða virkni áskriftaleiða frá einum tíma til annars.

Upplýsingar um verð og þær áskriftarleiðir sem í boði eru á hverjum tíma má ávallt finna á heimasíðu Pardus.

Verð og greiðslur

Stýrið starfar með ótengdum greiðsluþjónustum sem allar þínar greiðslur verða framkvæmdar í gegnum áður en þær eru gerðar upp við Stýrið.

Greitt er fyrirfram með kortum fyrir áskriftarleiðir Stýrið með greiðslukerfi Rapyd.

Verð fyrir þjónustuna eru birt á vefsíðu Stýrið. Í öllum verðum er innifalinn virðisaukaskattur (vsk.). Hægt er að framkvæma greiðslu með kredit-/debetkorti eða aftir atvikum með öðrum greiðslumáta sem Stýrið upplýsir þig um á hverjum tíma. Að því er varðar kreditkort getur Stýrið synjað um eða hafnað kreditkortum sem ekki eru gefin út í því landi sem þjónustan er boðin þér. Stýrið áskilur sér einnig rétt til þess, á hverjum tíma og upp á sitt eindæmi, að hafna tilteknum tegundum kreditkorta.

Verð kunna að vera mismunandi eftir þeim greiðslumáta sem notaður er. Ef verð eru mismunandi þá mun Stýrið miðla þeim upplýsingum á vefsíðu sinni í tengslum við almennar upplýsingar um verð. Verðin innihalda ekki kostnað vegna gagnaflutninga eða gjöld sem veitandi net- eða fjarskiptaþjónustu notandans kann að fara fram á í samræmi við samning notandans við slíkan þjónustuveitanda.

Komi til vanskila eða greiðsludráttar á greiðslum áskilur Stýrið sér rétt til þess að loka á aðgang þinn að þjónustunni tímabundið eða varanlega

Hugverkaréttindi

Þjónusta Stýrið er höfundarréttarvarin eign okkar og hefur að geyma höfundarréttarvarða eign leyfisveitenda okkar eða leyfishafa, og öll vörumerki, þjónustumerki, viðskiptaheiti, vöruútlit og önnur hugverkaréttindi innifalin í þjónustunni eða í efninu sem stendur þér til boða í gegnum þjónustuna eru okkar eign eða leyfisveitenda okkar eða leyfishafa ellegar tengdra fyrirtækja.

Nema við samþykkjum það sérstaklega með skriflegum hætti má ekki nota eða nýta neinn þátt þjónustunnar eða efnisins, sem hún inniheldur, á neinn annan hátt en sem hluta af þjónustunni sem þér er veitt samkvæmt skilmálunum. Jafnvel þótt þú eigir hið áþreifanlega tæki, sem þú notar til þess að nýta þér þjónustuna höldum við fullu og algjöru eignarhaldi á þjónustunni og öllum hugverkaréttindum sem í henni felast. Við hvorki framseljum eignarrétt eða eignarhald á nokkrum hluta þjónustunnar til þín né framseljum við til þín nokkurn eignarrétt eða eignarhald á nokkrum hluta þess efnis sem aðgengilegt er í gegnum þjónustuna. Ekkert það sem boðið er upp á af nokkru vöruheiti í eign eða undir nytjaleyfi Stýrið skal túlka sem svo, að það veiti, beint eða óbeint, nokkurt leyfi eða rétt til þess að nota nokkurt vörumerki, sem birt er í tengslum við eða sem hluti af þjónustunni sem þér er veitt.

Leyfi til nýtingar á efni og hugbúnaði

Það efni sem þér er aðgengilegt í gegnum þjónustuna kann að vera mismunandi frá einum tíma til annars og mismunandi milli ólíkra landa og svæða þar sem þjónustan er aðgengileg. Efnið kann einnig að vera mismunandi eftir staðsetningu þinni þegar þú nálgast þjónustuna. Stýrið ber enga ábyrgð á því að þjónustan eða efnið sem aðgengilegt er í gegnum þjónustuna verði tiltækt til notkunar í öðru landi en því sem þú hefur aðsetur og þar sem þjónustan er gerð þér aðgengileg. Stýrið ber engin skylda til þess að tilkynna þér um breytingar sem kunna að verða á því efni sem í boði er.

Þjónustan er stillt til þess að gera notendum kleift að nota þjónustuhugbúnaðinn, efni þjónustunnar, sýndarefni eða annað efni, sem er í okkar eigu eða með nytjaleyfi okkar. Við veitum þér hér með takmarkað, afturkallanlegt leyfi, sem felur ekki í sér einkarétt og er ekki framseljanlegt, til þess að fá aðgang að og nota þjónustuhugbúnaðinn, efni þjónustunnar, sýndarefni eða annað efni til eigin nota einvörðungu en ekki í atvinnuskyni.

Þú staðfestir, ábyrgist og samþykkir að þú, eða hver annar sem þú veitir aðgang að þjónustunni í gegnum reikninginn þinn, muni ekki afrita, endurgera, tvöfalda, breyta, skapa afleidd verk, birta, gefa út, dreifa, miðla, útvarpa, senda út, selja, leigja, lána, framselja, dreifa eða á annan hátt nýta í nokkrum tilgangi (í atvinnuskyni eða öðru) nokkuð efni og/eða hluta af þjónustunni eða þjónustuna í heild til þriðja aðila (þar með er talin, án takmarkana, birting og dreifing efnisins á vefsíðu þriðja aðila) án þess að skýrt skriflegt fyrirframleyfi Stýrið liggi fyrir eða að slíkt sé sérstaklega heimilað á grundvelli gildandi ófrávíkjanlegra laga.

Þú jafnframt staðfestir, ábyrgist og samþykkir að þú, eða hver annar sem þú veitir aðgang að þjónustunni í gegnum reikninginn þinn muni ekki; (1) endurdreifa, sniðganga eða gera nokkra afritunarvörn eða stafræna réttindavarnatækni, sem notuð er í þjónustunni, óvirka; (2) bakþýða, vendismíða, taka í sundur eða á annan hátt færa hvers kyns þjónustu á form sem er læsilegt mönnum; (3) fjarlægja hvers kyns auðkennisupplýsingar, upplýsingar um höfundarrétt eða aðrar réttindaupplýsingar; eða (4) ná í eða nota þjónustuna á ólöglegan eða óleyfilegan hátt eða á einhvern þann máta sem gefur til kynna tengsl við vörur okkar, þjónustu eða vörumerki.

 

Uppsögn og gildistími þjónustu

Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er en hefur samt aðgengi að fyrirfram keyptu efni þar til áskriftinni líkur.

Stýrið kann að bjóða upp á áskriftarleið sem gildir í tiltekinn tíma. Um leið og þú hefur skráð reikning hjá Stýrið og skráð þig fyrir einhverri þeirri tímabundnu áskriftarleið eða prófað fría reynsluáskrift mun áskriftin þín hjá Stýrið halda áfram frá mánuði til mánaðar eða ári til árs þangað til henni er sagt upp af þér eða Stýrið. Nema að þú segir upp áskriftinni þinni veitir þú okkur því heimild til þess að krefja þig um áskriftargjald næsta mánaðar í samræmi við skilmálana og samkvæmt þeirri greiðsluaðferð sem þú hefur valið og skráð hjá Stýrið þegar þú skráðir þig fyrir þjónustunni, eða samkvæmt síðari fyrirmælum þínum til okkar.

Til þess að segja upp þjónustunni áður en nýjum mánuði er bætt við áskriftartímabilið þitt verður þú að segja upp þjónustunni eigi síðar en daginn áður en nýr áskriftarmánuður hefst; að öðrum kosti mun áskriftin gilda og vera gjaldfærð hjá þér fyrir mánuð í viðbót áður en henni er lokað.

Til viðbótar við þá möguleika til uppsagnar þjónustu sem fjallað er um í skilmálum þessum hefur Stýrið einhliða rétt til þess að segja upp eða takmarka notkun þína á þjónustunni þegar í stað ef Stýrið hefur ástæðu til þess að ætla að þú (eða einhver sem þú hefur veitt aðgang að þjónustunni) hafir brotið gegn skilmálunum eða gildandi lögum, reglum og reglugerðum. Þetta á einnig við ef þú á annan hátt notar þjónustuna á sviksamlegan hátt eða á þann veg að það geti valdið Stýrið tjóni.

Réttindi og skyldur Stýrið

Sem hluti af því að veita þjónustuna kann Stýrið að hafa samband við þig beint í gegnum hvern þann samskiptamáta sem mögulegur er á hverjum tíma, s.s. en ekki takmarkað við bréfleiðis, í gegnum samsfélagsmiðla, í gegnum síma, með smáskilaboðum, myndskilaboðum, tölvupósti eða beint í gegnum þjónustuna í þeim tilgangi að veita upplýsingar varðandi virkni (þ.m.t. að senda áminningu um gildistíma kreditkorts) og um efni þjónustunnar. Þar sem við á, kann Stýrið einnig, nema þú hafir frábeðið þér slík samskipti, að hafa samband við þig bréfleiðis, í gegnum síma, með smáskilaboðum, myndskilaboðum, tölvupósti eða beint í gegnum þjónustuna varðandi kynningar eða svipaða starfsemi, vörur og viðburði sem tengjast þjónustunni.

Stýrið ber ekki ábyrgð á truflunum á farsímanetum eða á þjónustu netþjónustuaðila.

Þjónustan er tiltæk allan sólarhringinn, sjö (7) daga vikunnar. Þó ábyrgist Stýrið ekki að þjónustan verði ávallt bilana- eða hnökralaus. Ef upp koma bilanir eða truflanir sem hafa áhrif á þjónustuna skal Stýrið fá tækifæri til þess að lagfæra þær án þess að það teljist vera samningsbrot, þ.e. brot á skilmálunum. Stýrið hefur einnig rétt, innan skynsamlegra marka, til þess að loka þjónustunni, t.d. vegna uppfærslna eða viðhalds.

Stýrið hefur rétt, að öllu eða nokkru leyti, til þess að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt skilmálunum til þriðju aðila. Stýrið hefur einnig rétt til þess að ráða undirverktaka til þess að sinna skyldum sínum samkvæmt skilmálunum. Slíkar breytingar, sem kunna að hafa áhrif á vinnslu persónuupplýsinga þinna, skulu eiga sér stað í samræmi við persónuverndarstefnu Stýrið.

Stýrið getur upp á sitt eindæmi gert breytingar á skilmálunum. Þegar Stýrið gerir verulegar breytingar á skilmálunum þannig að það hafi skaðleg áhrif þig mun þér verða greint frá slíku.

Réttindi og skyldur þínar

Nema þér sé tilkynnt sérstaklega um annað þá er þér sem áskrifanda heimilt að nota efni þjónustunnar til einkanota einvörðungu og ekki í atvinnuskyni. Aðgangsupplýsingar þínar (þ.m.t. en ekki takmarkað við innskráningarupplýsingar) eru einkaupplýsingar og óheimilt er að miðla þeim til annarra.

Þú samþykkir að sniðganga ekki eða reyna að sniðganga þær tæknilegu takmarkanir eða aðrar takmarkanir sem til staðar eru til þess að koma í veg fyrir afritun efnis í þjónustunni og að afrita ekki, hvorki að öllu leyti eða að hluta, efni þjónustunnar, jafnvel ekki til eigin nota, nema og að því marki sem slíkt er heimilt samkvæmt ófrávíkjanlegum lögum.

Þú viðurkennir og samþykkir að aðgengi og notkun þín á þjónustunni skuli vera í samræmi við skilmálana. Þú viðurkennir og samþykkir jafnframt hið sama varðandi alla þá sem þú veitir aðgang að þjónustunni í gegnum reikninginn þinn. Þér er aðeins heimilt að veita öðrum notenda aðgang í samræmi við skilmálana.

Þú ert ábyrg/ur fyrir því að tryggja að upplýsingar, sem veittar eru við stofnun reiknings, séu réttar og að hvers kyns persónuupplýsingar, sem veittar eru Stýrið, svo sem tölvupóstfang þitt, séu réttar. Þú er ábyrg/ur fyrir því að láta Stýrið vita um hvers kyns breytingar á hinum veittu upplýsingum, sér í lagi tölvupóstfangi þínu. Líta skal þannig á að öll tölvupóstskeyti, sem Stýrið sendir á tölvupóstfang þitt, hafi verið móttekin af þér innan tveggja (2) daga frá því að tölvupóstskeytið var sent.

Þú ert ábyrg/ur fyrir því að halda forræði yfir reikningi þínum, fyrir því að koma í veg fyrir óviðkomandi aðgang að þjónustunni og samþykkir að gefa engum öðrum upp aðgangsorðið þitt eða aðrar persónuupplýsingar tengdar við reikning þinn svo lengi sem þú ert áskrifandi að þjónustunni.

Í hvers kyns umsögnum um efni þeirrar þónustu sem Stýrið veitir, sem áskrifandi ritar, ber áskrifandi ábyrgð á að tryggja að skoðanir áskrifanda séu settar fram í samræmi við gildandi lög og af virðingu við aðra og að áskrifandinn noti ekki orð eða orðalag sem túlka megi svo að það mismuni eða sé óþarflega móðgandi eða hneykslanlegt á samræðuvettvangi sem kann að vera tengdur Stýrið.

Áskrifandinn hefur engan rétt til þess að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt skilmálunum nema áskrifandinn hafi fengið skriflega heimild Stýrið til þess.

Ef þjónustan eða einstakir hlutar hennar reynast ófullnægjandi eða gallaðir ert þú hvattur/hvött til þess að hafa samband við Stýrið með því að nota viðeigandi form á heimasíðu Stýrið, með því að senda tölvupóst úr tölvupóstfanginu sem skráð er á reikninginn þinn eða með því að nota aðrar leiðir til þess að láta okkur vita eða leggja fram kvörtun.

Samningsaðili

Þjónustan er veitt og gerð þér aðgengileg samkvæmt skilmálum Aflamiðlun ehf., einkahlutafélag sem stofnað er á Íslandi með kennitölu 501017-1400 og heimilisfang að Sunnusmára 20, 201 Kópavogur. Til þess að hafa samband við okkur eða þjónustudeild okkar, vinsamlegast sendu tölvupóst á netfangið styrid@styrid.is.

VAFRAKÖKUR

Stýrið notar vafrakökur til að tryggja góða upplifun fyrir notendur. Vafrakaka (e. Cookie) er lítil textaskrá sem vafrinn vistar í tölvuna þína eða snjalltæki þegar þú heimsækir þennan vef. Upplýsingarnar í kökunni má nota til að fylgjast með vafri notenda á vefsvæðinu og þær upplýsingar til að bæta vefinn, þjónustuna o.fl. Með því að samþykkja notkun á vafrakökum heimilar þú vefnum m.a.:

  • að bera kennsl á notendur sem hafa komið áður og sníða þá leit, þjónustu, ofl. í samræmi við fyrri notkun og stillingar
  • að safna saman tölfræðilegum upplýsingum sem notaðar eru til gefa innsýn til að bæta vefsvæðið og þjónustuna
  • að birta notendum auglýsingar
  • að safna og senda tilkynningar um fjölda notenda og umferð um vefinn

Stýrið notar Google Analytics til að til vefmælinga. Upplýsingar sem Google Analytics safnar eru ekki persónugreinanlegar upplýsingar. Við notum Facebook og Google Ads til að mögulega birta auglýsingar til notenda sem heimsótt hafa vefsvæðið en það er gert án þess að notast við persónugreinanlegar upplýsingar.

Ef þú vilt ekki heimila slíkt getur þú slökkt á þeim í stillingum í vafranum. Góðar upplýsingar um stillingar á vafrakökum er að finna hér: allaboutcookies.org

Annað

Þjónustan er veitt þér einvörðungu í þeim tilgangi að njóta afþreyingar, upplýsinga og í öðrum svipuðum tilgangi sem ekki er í atvinnuskyni.

Skilmálar þessir heyra undir og skulu túlkaðir á grundvelli íslenskra laga, að frátöldum reglum um lagaskil. Skilmálarnir takmarka þó ekki réttindi þín til neytendaverndar, sem þú kannt að hafa á grundvelli löggjafar þess lands, sem þú hefur aðsetur í, ef þau eru ólík því sem að ofan greinir.

Komi upp ágreiningur á milli Stýrið og áskrifandans, skulu aðilar byrja á því að reyna að útkljá ágreininginn með samkomulagi. Ef aðilar geta ekki komist að samkomulagi má beina málinu til Neytendastofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, https://www.neytendastofa.is/.  Að öðrum kosti skal leysa ágreininginn fyrir íslenskum dómstólum.

Ef þú ert óánægð/ur með þjónustuna, efnið, sem hún veitir aðgang að, eða með skilmálana er eina mögulega lausn þín sú að hætta að sækja eða nota þjónustuna

Til að fá frekari upplýsingar um þjónustuna eða ef þú þarfnast aðstoðar með einhverja eiginleika eða stillingar, ellegar reikninginn þinn, hafðu vinsamlegast samband við styrid@styrid.is.